REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI W PUŁTUSKU

 

I. Postanowienia ogólne
1. Zajęcia organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku (dalej: MCKiS) należą do działalności statutowej MCKiS.
2. Decyzję o rodzaju, harmonogramie i odpłatnościach za zajęcia podejmuje dyrektor MCKiS.
II. Warunki naboru i uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez pełnoletniego uczestnika lub przez rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich oraz złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach w sekretariacie MCKiS.
2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dostępna jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.mckis.pultusk.pl/oferta.
3. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
4. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do końca miesiąca rozliczeniowego.
5. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
6. Na prośbę uczestnika może być wydana faktura z tytułu uczestnictwa w zającach.
7. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
III. Odpłatność za zajęcia
1. Decyzję o wysokości opłat za poszczególne zajęcia podejmuje dyrektor MCKiS odpowiednim Zarządzeniem, które jest dostępne na stronie internetowej: www.mckis.pultusk.pl oraz w sekretariacie MCKiS.
2. Opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca:
1) gotówką w sekretariacie MCKiS w Pułtusku, Plac Teatralny 4, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600,
2) przelewem na konto bankowe PEKAO S.A. o/Pułtusk 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj opłacanych zajęć).
3. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
4. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. W przypadku nie wniesienia opłat za zajęcia w ustalonym terminie, MCKiS może wezwać uczestnika do uregulowania należności w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty.
5. W miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe, obowiązuje połowo opłaty miesięcznej.
6. W dniach świątecznych zajęcia nie odbywają się i nie są odpracowywane.
7. Opłata za udział w zajęciach nie ulega zmniejszeniu w wypadku choroby uczestnika krótszego niż 1 miesiąc.
8. Uczestnikom zajęć przysługują następujące zniżki:
1) 5% dla rodzeństwa
2) 5% dla uczestników co najmniej dwóch zajęć
3) 50% dla posiadaczy karty Rodzina 3+
9. Zniżki wymienione w punkcie 8 nie mogą być łączone.
10. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
IV. Odwoływanie i odpracowywanie zajęć
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
1) choroby instruktora,
2) sytuacji, gdy na terenie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć.
3) siły wyższej (np. powódź, pożar itp.)
2. O odwołaniu zajęć lub o zmianie grafiku uczestnicy będą informowani telefonicznie lub osobiście przez sekretariat MCKiS.
3. MCKiS zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności instruktora, bądź odrobienia zajęć w innym terminie.
4. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się wraz z ofertą programową na dany rok.
5. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej niż minimalna ilość osób, decyzję o prowadzeniu zajęć podejmuje instruktor po konsultacji z dyrektorem MCKiS.
V. Bezpieczeństwo
1. W imieniu uczestników niepełnoletnich sprawy organizacyjne, w tym związane z odpłatnościami prowadzą rodzice lub prawni opiekunowie. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci podczas zajęć oraz bezpieczną podróż dziecka na zajęcia i z zajęć.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, przepisów BHP i przeciwpożarowych, poszanowania mienia placówki oraz kulturalnego zachowywania się.
3. MCKiS odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko w czasie zajęć, nie ponosi odpowiedzialności przed i po zakończeniu zajęć oraz w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania.
5. MCKiS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w jego siedzibie bądź w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.
VI. Pozostałe postanowienia
1. MCKiS wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe uczestników w celach związanych z organizacją zajęć, informacyjnych, promocyjnych i działalnością MCKiS. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć organizowanych przez MCKiS deklarując swój udział w zajęciach wyrażają zgodę na bezpłatne umieszczanie prac uczestnika na stronach internetowych MCKiS, a także na wykorzystywanie zdjęć i nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników przez MCKiS zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późniejszymi zmianami).
2. Prace uczestników powstałe w czasie zajęć pozostają ich własnością lub przechodzą na własność MCKiS. Zasady dotyczące własności prac są podane przez instruktora na pierwszych zajęciach.
3. W programie działalności jest udział w konkursach, festiwalach, wystawach, przeglądach wybranych przez instruktora. Rodzic zobowiązuje się do obecności uczestnika w ww. przedsięwzięciach i ewentualnej pomocy w przygotowaniach na prośbę instruktora.
4. W kwestiach nieprzewidywalnych w niniejszym Regulaminie, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do dyrektora MCKiS.

 

 


 

 

 

 

Galeria

Mapa dojazdu

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

Tel. (23) 692 84 21; Fax. (23) 692 68 23

Mail: mckis.pultusk@onet.pl

Nr. konta: 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017